Praefatium
  Breve Praefatium (AD USUM VISITATORUM)

Fitxes de toria gramatical
  Oracions. Generalitats
  Complexitat sintàctica: un exemple
  L'ús del neutre plural dels adjectius
  L'oració passiva
  Usos sintàctics de l'infinitiu
  Gerundi i gerundiu
  Valors dels casos
  Verbs compostos
  Els radicals verbals: el trànsit a les nostres llengües
  Sintaxi del participi de present i de passat
  El participi absolut
  Els participis deponents
  El supí
  Sinopsi dels règims verbals
  La subordinació sustantiva
  Oracions interrogatives
  Oracions adverbials temporals
  Subordinades adverbials. Sinopsi.

Graelles de morfologia et altera
Morfologia nominal
  Primera i segona declinacions
  Tercera declinació
  Quarta i cinquena declinacions
  Particularitats de les declinacions
  Adjectius
  Numerals
  Pronoms
  Formació de comparatius i superlatius
  Comparatius i superlatius irregulars:llatí-grec-anglès
  Els indefinits
  Formació dels adverbis
  Preposicions
  Participis i infinitius
  Connectors de coordinació
Morfologia verbal
  Verbs. Quadre sinòptic
  Conjugació regular activa
  Conjugació regular passiva
  Principals verbs deponents

Llengua, culura, civilització
  Llatí llengua morta? Guió de treball per a una lliçó introductòria
  Breu història de la llengua llatina. El lèxic romànic
  Transliteració
  Cultura Clàssica (Guió de treball)
  Scriptoria, manuscrits, biblioteques,...
  La cultura en l'educació (gràfica)
  La constitució republicana s.II-I a.C. (gràfica)
  Les històries de Roma

Exercicis i textos
Exercicis
  Primera i segona declinació
  Tercera declinació
  Tercera declinació (II)
  Quarta i cinquena declinació
  Comparatius
  Pronoms
  Preposicions i circumstancials de lloc
  Oracions passives
  Ús del relatiu
  Oracions de relatiu (II)
  Participis
  Concordàncies
  Interrogatives indirectes
  Infinitius
  Adverbials temporals
Textos
  De septem regibus...
  XV Breves Gaecorum Fabulae
  Bellum Civile I (antologia)
  Bellum Gallicum III
  Bellum Gallicum VII (antologia)
  Caesaris anthologia brevis
  Caesaris anthologia altera
  Anecdotae virorum illustrium
    Sallusti duo brevissima
  Martialis duodecim brevissima
  Ciceronis epistulae brevissimae
  Ciceró, fragments de discursos
  Ciceró, cartes breus Ad familiares
  Tria Catulli
  Severus Episcopus
    Aulus Gellius. Fragments

Miscel·lània
  Curriculum de LLatí de les Illes Balears
  CARMINA BURANA (una breu introducció)
    Fonts gregues