ESTRUCTURA ORGANITZATIVA DEL CENTRE

L'IES Josep Maria Quadrado s'organitza d'acord amb els principis de participació i col·laboració dels diferents sectors de la comunitat escolar i s'orienta vers el compliment dels principis establerts en la normativa vigent de caràcter estatal i autonòmic, que preveuen el funcionament dels següents òrgans:

Òrgans de govern col·legiats

 • Consell Escolar:
  Miquel Àngel Casasnovas Camps (president), Joan Josep Vilafranca Sorà (cap d'estudis), Joan Ferrer Benejam (secretari), Ignacio Franceschi (representant de l'APIMA), Gràcia Mercadal Marquès (representant de l'Ajuntament), Llucia Mercadal García, Joan Pascual Capó , Auxiliadora Florit, Lourdes Cortés López  (representants del professorat), Emma Lopez Sanz (representants dels pares i mares), Boureh Bah Bah i Lluna Guades Gutiérrez (representants del l'alumnat), Auxiliadora Camps Marqués (representant del Personal No Docent)

  • Composició de la Comissió Permanent:
   • Director
   • Cap d'estudis
   • Dos representants del professorat
   • Representant dels alumnes
   • Representant dels pares/mares del centre
   • Secretari 
  • Composició de la Comissió Econòmica
   • Director
   • Secretari
   • Dos representants del professorat 
   • Representant dels pares/mares del centre
   • Representant dels alumnes
 • Claustre de professors

Òrgans de govern unipersonal

 • Director: Miquel Àngel Casasnovas
 • Cap d'estudis i caps d'estudis adjunts: Joan Josep Vilafranca (cap d'estudis), Joan Mercadal García i Llucia Mercadal García (caps d'estudis adjunts)
 • Secretari: Joan Ferrer Benejam

Òrgans de coordinació docent

 • Departaments didàctics i departaments de família professional
 • Departament d'Orientació
 • Equips docents
 • Tutories
 • Comissió de coordinació pedagògica
 • Comissió de normalització lingüística
 • Coordinació d'activitats complementàries i extraescolars
 • Altres comissions

Òrgans de participació

 • Junta de delegats
 • Associació de pares i mares d'alumnes

.