HORARI RECUPERACIÓ PENDENTS

Calendari del sistema de recuperació de matèries pendents d'ESO

En el document podeu consultar:

1- Matèria pendent a recuperar

2- Sistema de recuperació (consultau amb els professors del departament per més detalls)

3- Dia i hora de proves escrites, entregues,... si s'escau

pdf

.