Hble. Sr. Conseller d’Educació, Cultura i Universitats

Honorable Senyor,

El Claustre de Professors de l’IES Josep Maria Quadrado de Ciutadella de Menorca, fent ús de les seves competències a l’hora d’analitzar i avaluar els aspectes docents  de la memòria del curs 2011-12 i els criteris pedagògics i organitzatius per a l’elaboració d’horaris de professorat i l’organització general per al proper curs 2012-13, vol fer-vos arribar, amb tot el respecte però amb igual fermesa, el seu malestar i la seva preocupació per molts aspectes del funcionament del vostre departament durant aquest curs i, en especial, per com s’ha dut a terme l’organització del curs vinent.

Som perfectament conscients de la precària situació econòmica general i de com aquesta circumstància afecta el funcionament de totes les administracions públiques, inclosa l’educativa. Sabem que cal maximitzar els recursos disponibles i adoptar mesures d’estalvi allà on això sigui possible, la qual cosa implica també sacrificis personals i col·lectius. El que no ens sembla acceptable és que tot això es faci des de la improvisació i sense mesurar-ne les conseqüències que, al nostre parer, suposaran un retrocés de dècades en el funcionament del sistema educatiu públic de les Balears. A Menorca, en concret, la reducció de personal a Secundària és equivalent al tancament d’un centre com el nostre. Ens solidaritzam amb tots els companys i companyes de les Illes que perdran la feina o que seran desplaçats per mor d’aquesta situació.

.

Les ràtios sobredimensionades, la dràstica disminució de recursos humans per atendre la diversitat de l’alumnat, etc., ens fan retrocedir a èpoques que crèiem del tot superades, quan la situació social i cultural era una altra, totalment diferent de l’actual. Tot plegat posa en perill el sistema educatiu públic basat en la igualtat d’oportunitats, la gratuïtat, la cohesió social i l’atenció a la diversitat. Però el nostre temor principal és que això no sigui quelcom transitori, sinó que esdevengui un procés irreversible per la via dels fets consumats. Potser serà legal, però posam en dubte que sigui lícit.

Tot això s’agreuja des del moment en què la Conselleria que vós dirigiu no ha tingut, al nostre parer, una actitud dialogant amb la comunitat educativa i, a més, ha creat conflictes allà on no n’hi havia, com és el cas de la llengua. En aquest sentit, volem aprofitar l’ocasió per manifestar-vos el nostre total suport al model lingüístic que fins ara havia vigit i al nostre projecte lingüístic de centre, que contempla el català, propi se les Balears, com a llengua vehicular a tots els efectes.

Un exemple que ens sembla evident de com no s’haurien de fer les coses és la preparació del curs 2012-13. Ha estat un procés que s’ha retardat en excés i en el qual, en contra del que s’havia assegurat des de la Direcció General de Planificació, no s’ha tingut en compte l’opinió dels equips directius ni s’han fet cap mena de concessió per atendre les necessitats específiques de centre. Vós sabeu perfectament que no hi ha dos centres iguals, que cadascun té la seva idiosincràsia i les seves necessitats. També coneixeu de primera mà que una de les feines més delicades del curs és el tancament de la quota de professorat per al proper curs. Enguany el procés no només s’ha retardat de manera inconcebible i incomprensible, sinó que el termini atorgat per a tancar-lo ha estat molt més breu respecte d’anys anteriors i ha coincidit de ple amb la setmana d’avaluacions, amb la sobrecàrrega de treball que això comporta. A més a més, les instruccions de funcionament han estat publicades a les 15 hores del dijous 21 de juny, la qual cosa ha complicat encara més el procediment.

A aquest desgavell organitzatiu s’hi afegeix una altra circumstància que fins i tot pot ser més greu: la manca de comunicació fluïda amb els centres (no se’ns atén al telèfon o no se’ns contesten els faxos ni els correus electrònics) i la impressió de que es fa servir més l’autoritarisme que no l’autoritat. En canvi, hem notat la manca de suport, ni que fos moral, al professorat i als equips directius –això no costa diners−, la recerca de sinèrgies i complicitats, ans tot el contrari, ens hem sentit menystinguts i a vegades, atacats. Tal volta no ha estat aquesta la voluntat de l’equip de la Conselleria que vós dirigiu, però és, malauradament, la sensació que s’ha transmès.

Una altra qüestió és la penúria econòmica. A hores d’ara no hem cobrat ni un euro de la dotació de manteniment i funcionament del centre corresponent a 2012. Per contra, hem hagut d’assumir la gestió del nou edifici annex, que ens consumeix uns recursos indispensables per al dia a dia del nostre centre. Administram amb cura fins a l’últim cèntim, però ja hem arribat al límit. Potser haurem de recordar la faula de l’ase que, quan son amo el va tenir acostumat a no menjar, se li va morir?

Amb tot i això, no volem deixar d’expressar el nostre compromís més ferm com a professionals de l’ensenyament amb l’educació i el sistema públic. No és només la nostra obligació, sinó la nostra vocació. Tot, però, té un límit. No se’ns pot exigir més del que podem fer.

Atentament,
Claustre de Professors de l’IES Josep Maria Quadrado