PROVES D'ACCES A CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR

En aquest centre es realitzaran  les proves d’accés al cicles formatius de grau superior de l'opció de ciències i tecnologia.logo_FP

 El calendari  és el següent:

  • Inscripcions: del 19 al 30 de març de 2012
  • Proves: 16 i 17 de maig de 2012, horabaixa
  • Lliurament de certificats d’aptitud: 5 de juny de 2012

 La taxa per a la inscripció a les proves d’accés a cicles de grau superior és de 31,58 €.

 Més informació:    formacioprofessional.caib.es

.

Informació d'exàmens setembre 2010 i matrícula 2010-11

Als quadernets de la dreta podeu trobar informació sobre:
  • Els examens de setembre
  • Els llibres de text per al curs 2010-2011
  • Les dates de matrícula
  • El programa de reutilització de llibres
  • l'APIMA
  • Fulls de matrícula pel curs 2010-2011
  • El full d'autoritzacions per tots els nivells

 Infor-

mació

 Matrí-

cula

Autorit-

zacions

Per alumnes que aquest curs han fet 6è de primària
Per alumnes que aquest curs han fet 1-ESO al Centre
Per alumnes que aquest curs han fet 2-ESO al Centre
Per alumnes que aquest curs han fet 3-ESO al Centre
Per alumnes que aquest curs han fet 4-ESO al Centre

Per alumnes provenents d'altres centres que volen estudiar 1-BAT
Per alumnes que aquest curs han fet 1-BAT o 2-BAT al Centre
Per alumnes de PQPI
Per alumnes de cicle formatiu Grau Mitjà 
Per alumnes de cicle formatiu Grau Superior
.

Subcategories