COMENTARI IMATGE

Aquesta imatge tan descontextualitzada (sexista, provocativa, que promou l'explotació de la imatge...) està treta d'un portal d'internet al qual accedeixen habitualment els adolescents. Ens serveix per il.lustrar com d'enfora estan els valors educatius en relació als que es promouen a través dels mitjans audiovisuals.

.