BEQUES I AJUTS

Beques casa de Menorca

DOCUMENTS PER SI VOLEU SOL·LICITAR PLACES A LA CASA DE MENORCA

  Edicte de convocatòria de places
  Bases de la casa de Menorca
  Impres de sol·licitud

IMPORTANT:
TERMINI DE SOL·LICITUD:  25 DE JUNY
NOMBRE DE PLACES:           2
Per a més informació, consultau www.cime.es
.

CONVOCATÒRIA BEQUES UNIVERSITAT

ImageINFORMACIÓ PER ALS ALUMNES DE 2N BATXILLERAT
CONVOCATÒRIA BEQUES UNIVERSITAT (curs 2008-2009)


Ha sortit la convocatòria de beques d’inici d’estudis universitaris per al proper curs.
Tots els alumnes que sol·licitin beca han d’emplenar:

 • Imprès oficial (a http://www.mec.es/becas )
 • I aportar la següent documentació:
  • Fotocòpia DNI del sol·licitant
  • Fotocòpia DNI de tots els membres de la família majors de 14 anys.
  • Document acreditatiu del Codi Compte Client (fotocòpia llibreta estalvis)

Documentació opcional (només aportar si acreditau alguna de les condicions):

 • Fotocòpia Llibre Família nombrosa (actualitzat)
 • Certificat minusvalidesa  o d’orfandat
 • Documentació acreditativa de la independència familiar i econòmica


LES BEQUES HAN DE PRESENTAR-SE SIGNADES PELS PARES I PER L’ALUMNE SOL·LICITANT

LLOC: SECRETARIA DEL CENTRE     ---     TERMINI: 13 DE JUNY DE 2008

.

Subcategories

Llaç ucraïna