ESTRUCTURA ORGANITZATIVA DEL CENTRE

L'IES Josep Maria Quadrado s'organitza d'acord amb els principis de participació i col·laboració dels diferents sectors de la comunitat escolar i s'orienta vers el compliment dels principis establerts en la normativa vigent de caràcter estatal i autonòmic, que preveuen el funcionament dels següents òrgans:

Òrgans de govern col·legiats

 • Consell Escolar:
  Llucia Mercadal García (presidenta), Cristóbal Barber Casasnovas (cap d'estudis), M. Auxiliadora Florit Mascaró (secretaria), Maria Àngels Fullana Caballo (representant de l'APIMA), Estefania Quintana Ramírez (representant de l'Ajuntament), Joaquim Llorens López, David Cardona Coll, Salvador Sogorb Paya, Lourdes Cortés López, Pilar Gener Llópis i Anna Pons Caules (representants del professorat), Magdalena Barea Piris i Maricel Pons Florit (representants dels pares i mares), Macià Cleofe Fullana, Sergi Romacho Mercadal i Jana Cavaller Casalí (representants de l'alumnat), Esperança Pons Mesquida (representant del Personal No Docent).

  • Composició de la Comissió Permanent:
   • Directora
   • Cap d'estudis
   • Dos representants del professorat
   • Representant dels alumnes
   • Representant dels pares/mares del centre
   • Secretaria
  • Composició de la Comissió Econòmica
   • Directora
   • Secretaria
   • Dos representants del professorat 
   • Representant dels pares/mares del centre
   • Representant dels alumnes
 • Claustre de professors

Òrgans de govern unipersonal

 • Directora: Llucia Mercadal García
 • Cap d'estudis i caps d'estudis adjunts: Cristóbal Barber Casasnovas (cap d'estudis), Sònia Pons Massanet, Antoni Román Salord i Laura Barrera Marquès (caps d'estudis adjunts).
 • Secretaria: M. Auxiliadora Florit Mascaró

Òrgans de coordinació docent

 • Departaments didàctics i departaments de família professional
 • Departament d'Orientació
 • Equips docents
 • Tutories
 • Comissió de coordinació pedagògica
 • Comissió de normalització lingüística
 • Coordinació d'activitats complementàries i extraescolars
 • Altres comissions

Òrgans de participació

 • Junta de delegats
 • Associació de pares i mares d'alumnes

.