Informació sobre la vaga d'estudiants del 18-10-12

          Ciutadella, 17 d'Octubre de 2012

Benvolgudes famílies dels alumnes de l'IES Josep Mª Quadrado:

En motiu de la vaga convocada pels estudiants vos volem aclarar algunes qüestions.

1- L'IES s'ha de regir per les següents normatives:

a) Decret 121/2010 de 10 de desembre (publicat en el BOIB del 23/12/2010) pel qual s'estableixen els drets i els deures dels alumnes i les normes de convivència als centres docents no universitaris sostinguts amb fons públics de les Illes Balears. (VEURE article 14 de l'ANNEX). Aquí teniu l'enllaç a la pàgina on hi ha publicat el decret.

 http://die.caib.es/normativa/html/120/030.html

b) Normativa iterna del centre (justificació de faltes).

2- A partir d'aquestes normes d'obligat compliment, conseqüentment el centre actuarà de la següent manera.

a) D'acord amb l'article 14 del decret tenen dret a fer vaga alumnes que cursin 3r,4t d'ESO, batxillerat i cicles formatius.

b) NO PODEN FER VAGA ALUMNES DE 1r o 2n d'ESO.(El decret no ho permet)

c) Els alumnes poden exercir el seu dret de vaga.

d) El centre es mantindrà neutral a l'hora de manifestar-se sobre les raons de la vaga i del dret a l'exercici d'aquesta.

e) En cap cas el centre autoritza a fer vaga. L'autorització és potestat única dels pares/mares o representants legals dels alumnes.

f) El centre té l'obligació de controlar l'assistència de l'alumnat els dies de vaga de la mateixa manera que en qualsevol altre dia.

g) L'alumnat que exerceixi el dret a vaga serà únicament aquell que el pare o la mare hagi donat permís per fer-la i estiguin en les condicions de fer-la.

g) El pare o la mare que hagi autoritzat al seu/seva fill/filla a fer vaga tindrà l'obligació de justificar la falta d'assistència al tutor/a en les condicions i terminis habituals a l'hora de justificar faltes.

Atentament, l'equip directiu.

.