COORDINACIÓ MEDIAMBIENTAL

ImageAquest centre participa en l’agenda 21 escolar del municipi de Ciutadella i ha adquirit un compromís d’implicació emmarcat en unes intencions que determinen possibles accions futures al centre amb un projecte més global (actua localment, pensa globalment):

.

Els centres educatius de Ciutadella de Menorca, conscients de la problemàtica mediambiental que pateix el nostre planeta i del paper que tots i totes podem jugar per tal de trobar solucions a aquests problemes des de la nostra acció quotidiana, APOSTEM i ENS COMPROMETEM a impulsar, treballar i desenvolupar la següent

AGENDA 21 ESCOLAR DE CIUTADELLA
1. Treballar els aspectes recollits en aquesta Agenda 21 escolar implicant tota la comunitat educativa del centre: alumnat, professorat, famílies, personal d'administració i serveis, cuina i neteja.
2. Treballar conjuntament amb tota la comunitat educativa de Ciutadella per compartir idees, necessitats, recursos i bones pràctiques en el desenvolupament d'aquesta Agenda 21 escolar.
3. Treballar els projectes i actuacions que es derivin d'aquesta Agenda 21 escolar, amb la implicació activa d'altres agents de la ciutat: administracions, entitats, empreses.
4. Evitar en les nostres accions quotidianes tot allò que meni a situacions d'insostenibilitat en el nostre àmbit d'actuació.
5. Informar i conscienciar per a un tractament adequat i responsable dels residus que produïm.
6.  Estalviar, reduir o eliminar el consum de recursos prescindibles que empram quotidianament.
7. Tenir cura de les instal·lacions, equipaments i dels nostres entorns més immediats dins i fora del centre, i reduir el nivell de contaminació de tota mena.
8. Potenciar i divulgar hàbits alimentaris, físics, sanitaris... que millorin la qualitat de vida individual i col·lectiva.
9. Fomentar la convivència harmònica, la integració i la solidaritat amb tothom, evitant la discriminació i la marginació per qualsevol motiu.
10. Fomentar i conscienciar en l'ús de mitjans de transport respectuosos amb el medi ambient en els nostres desplaçaments.

En aquest curs 2006-07 també s’ha designat un professor com a coordinador ambiental amb l’objectiu
d’establir coherència i organització en el tractament dels temes relacionats amb l’educació ambiental, en el marc del reflectit al decàleg anterior.

Proposta d’objectius de la coordinació:
- Educació ambiental de tota la comunitat educativa amb la finalitat de
o Generar hàbits
o Generar actituds
o Generar valors respectuosos amb el medi ambient.
- Sensibilització i coordinació per a la gestió dels recursos materials i energètics, i residus del centre
- Il·lusionar i provocar satisfaccions per la consecució de petites fites i actuacions.

Proposta d’idees u objectius d’acció:
- Encetar el disseny i l’elaboració d’una agenda 21 de centre, que reculli, activi i doni forma a les accions que de forma normal ja es realitzen al centre (recollida selectiva, estalvi energètic, educació, informació i conscienciació per la situació ambiental propera i global, etc.).
- Discussió i l’aplicació d’un “Pla d'ambientalització” a l'IES:
o Crear una comissió d’ambientalització amb l’objectiu de condicionar les accions d’educació ambiental del centre
o Elaborar i presentar al centre un projecte per tirar-lo endavant. El projecte hauria de:
* Proposar, organitzar i coordinar les activitats d’educació ambiental
* Impulsar i coordinar el tractament de l’educació ambiental al diferents departaments i òrgans del centre.
* Promoure mesures d’ambientalització amb interès educatiu: tractament de residus, estalvi energètic, ús raonat i conscient de recurssos...

Actuacions previstes:
- Promoció i informació al centre de les ofertes extraescolars relacionades amb l’educació ambiental (exposicions, visites, ...).
- Promoció i coordinació d’activitats puntuals relacionades amb l’educació ambiental (a les tutories, etc.).
- Utilització del recurs que disposem amb l’Agenda Escolar Europea 2005-2006 del medi ambient i el desenvolupament als diferents cursos d’ESO.
- Instal·lació i manteniment a un lloc visible del centre d’un punt d’informació en l’educació ambiental (es proposa una tauló d’anuncis que informi, motivi i capti l’atenció general en la temàtica)
- Elaboració i distribució a alumnes i professors d’una enquesta de sensibilització i coneixement de la situació en el tema de la mobilitat, amb la intenció de provocar i determinar la consciència personal.
- Creació d’una comissió mediambiental de professorat al centre.
- Participació al Programa de Centres Ecoambientals de les Conselleries de Mediambient i d’Educació del Govern Balear, segons convocatòria per el curs actual, que proposa: “Aquells centres que desitgin assessorament tècnic per elaborar programes d’ambientalització de centre, podran sol·licitar-ho a la Conselleria de Medi Ambient, la qual proporcionarà la formació i la informació ambiental necessària al professorat del centre”
- És una evidència que el centre, encapçalat per l’equip directiu, vol fixar l’Educació Ambiental com eix transversal important i evident en el seu funcionament diari, i es necessita i es vol aprofitar qualsevol ajuda i recolzament extern que es pugui aconseguir, com la derivada de la convocatòria d’enguany de participació en el programa de centres ecoambientals.
- Creació d’una comissió mediambiental d’alumnes al centre, iniciant enguany la implicació activa dels alumnes en la gestió mediambiental del centre.

Llaç ucraïna