PROGRAMA D'ENSENYAMENTS INTEGRATS (PEI) - CURS 2023-2024

Programa PEI

NOU ALUMNAT PEI

1. Alumnes matriculats als Ensenyaments Professionals el curs 2022-23:

a) Sol·licitud d'admissió a l'IES PEI duran el període ordinari d'amissió.

 b) Sol·licitud de participació PEI a l'IES PEI del 8 al 19 de maig de manera telemàtica.

2. Qui no hagi estat alumne del conservatori PEI durant l'any 2021-22 i desitgi participar al Programa per a l'any 2022-23 haurà de presentar:

a) Sol·licitud d'admissió en el conservatori PEI segons el calendari d'admissió i matriculació del Conservatori (del 20 de març al 7 de maig).

b) Sol·licitud de participació PEI i còpia de la sol·licitud d'admissió al conservatori a l'IES PEI desitjat del 8 al 19 de maig de 2023 de manera telemàtica.

L'alumnat que cursa 6è d'Educació Primària en el curs 2022-23 pot presentar una sol·licitud de plaça al centre que sigui del seu interès durant el període ordinari marcat pel procés d'admissió, tenint en compte que quedarà escolaritzat al centre d'Educació Secundària adjudicat en la fase ordinària del procés d'admissió en cas que no superi la prova d'accés o, superant-la, no obtingui plaça en el conservatori.

El Conservatori PEI, una vegada hagi matriculat a l'alumnat de nova admissió que cursa 6è d'Educació Primària i l'alumnat d'ESO i Batxillerat després de la seva admissió, haurà de comunicar-ho a l'IES PEI. Si l'alumne obté plaça al PEI, l'IES PEI, una vegada verificades les dades relatives a la matrícula en els Ensenyaments Professionals de Música o Dansa, sol·licitarà al Servei d'Escolarització el canvi de centre a l'IES PEI el 14 de juliol de 2023.

 

CONTINUÏTAT D'ALUMNAT PEI

1. L'alumnat PEI podrà romandre al llarg de l'Educació Secundària al Programa tret que deixi de cursar els Ensenyaments Professionals de Música en el conservatori o que ho sol·liciti de forma expressa abans de matricular-se en l'IES PEI. L'alumnat que conclogui els ensenyaments professionals de música i no hagi acabat de cursar el Batxillerat, podrà acabar el Batxillerat al Programa.

2. Qui deixi de ser alumne del conservatori PEI en el curs 2023-24 o cursos posteriors, podrà continuar escolaritzat en l'IES PEI com a alumne ordinari. Es computarà la seva plaça en la unitat PEI com a vancat PEI.

3. L'alumnat escolaritzat en unitats PEI durant l'any 2022-23 formalitzarà la matrícula en el conservatori i en l'IES en els terminis recollits en les normatives reguladores.

Més informació Conservatori professional de música i dansa de Menorca.