Pràctiques d'FP en empreses Europees: ERASMUS AND LEONARDO PROGRAMMES

Índex de l'article

llp

leonardo

La Formació Professional, tant els Cicles Formatius de Grau Mitjà (CFGM) com els de Grau Superior (CFGS), són estudis amb una formació tècnica molt específica amb l’objectiu d’ensenyar un ofici determinat. Al final de qualsevol cicle formatiu s'han de realitzar unes pràctiques formatives (FCT) en una empresa del sector per tal de posar en pràctica tot allò après i que l’alumne/a aprengui de la seva pròpia feina.
Aquesta estada formativa normalment es dur a terme en empreses de Menorca, però el Programes Europeus LEONARDO DA VINCI i ERASMUS donen la possibilitat de realitzar part d’aquestes pràctiques en una empresa d’un altre país de la Unió Europea. Aquests programes tenen per objectiu el foment de la mobilitat dels treballadors per tota la Unió Europea i la millora de la competència lingüística en llengües estrangeres dels estudiants, com a eina bàsica per aquesta mobilitat internacional.
La participació en aquest programes pot ser una experiència personal molt enriquidora. Es coneix una altra cultura i es té la possibilitat de millorar el nivell en llengües estrangeres, a part de poder professionalitzar-se a nivell europeu coneixent processos laborals innovadors que en molts casos aquí encara no s’apliquen. Participar en un programa d’aquestes característiques suposa una experiència personal i professional molt interessant, que sense cap dubte pot ser un punt a favor a l’hora de trobar feina.

Participació en el Programa ERASMUS - Clica aquí

Els alumnes dels CFGS que vulguin fer una estada formativa a qualsevol país de la UE , ho han de fer a través de Programa Erasmus, sempre i quan el seu centre tengui la Carta Europea Erasmus. L’IES Josep Maria Quadrado disposa de l'actualització de la Carta, necessària a partir d'aquest any.

Participació en el Programa LEONARDO DA VINCI -  Clica aquí

Aquest va dirigit a alumnes dels CFGM i de PQPI que tenen interès en dur a terme una part de les seves pràctiques a l’estranger. L'IES Josep Matria Quadrado, gestiona el seu projecte propi des d'aquest curs 2013-14.

Funcionament bàsic
L’IES disposa d'un coordinador de mobilitat. Aquest s’encarreguen de gestionar tota la documentació necessària, publicar la convocatòria, organitzar els viatges i l’estada i trobar empreses d’acollida on els alumnes puguin fer les pràctiques, però els alumnes interessats també han de participar en tot el procés.
Preparació lingüística
Els alumnes interessats han de rebre una preparació lingüística i cultural abans de la mobilitat de dos o tres mesos de duració.
Durada:
Les estades són de 4 setmanes, dins el període de pràctiques en empresa (FCT).
Ajuda Econòmic:
La dotació de la beca ve determinada pel país de destí, de manera que una estada en un país amb un nivell econòmic més alt compta amb una ajuda més gran que si té lloc en d’altres països. Inclou les despeses de manutenció, allotjament, desplaçaments locals i viatge d’anada i tornada. Aquesta ajuda pot complementar-se amb una dotació específica més si hi ha despeses justificades de preparació lingüística, tant la prèvia a Menorca com la que es pugui realitzar en el mateix país de destinació.
Requisits  
-         Complir els requisits d’accés a les FCT, no tenir mòduls pendents.
-         Coneixements en llengües estrangeres, preferentment la llengua del país de destí.
-         Maduresa personal, capacitat de superació i motivació.