PRESENTACIÓ DEL PROJECTE

Els programes Europeus LEONARDO DA VINCI i ERASMUS donen la possibilitat de realitzar part d’aquestes pràctiques en una empresa d’un altre país de la Unió Europea. Aquests programes tenen per objectiu el foment de la mobilitat dels treballadors per tota la Unió Europea i la millora de la competència lingüística en llengües estrangeres.

 

Funcionament bàsic

L’IES disposa d'un coordinador de mobilitat. Aquest s’encarreguen de gestionar tota la documentació necessària, publicar la convocatòria, organitzar els viatges i l’estada i trobar empreses d’acollida on els alumnes puguin fer les pràctiques, però els alumnes interessats també han de participar en tot el procés.

 

Preparació lingüística

Els alumnes interessats han de rebre una preparació lingüística i cultural abans de la mobilitat de dos o tres mesos de duració.

 

Durada

Les estades són de 4 setmanes, dins el període de pràctiques en empresa (FCT).

 

Ajuda Econòmica

La dotació de la beca ve determinada pel país de destí, de manera que una estada en un país amb un nivell econòmic més alt compta amb una ajuda més gran que si té lloc en d’altres països. Inclou les despeses de manutenció, allotjament, desplaçaments locals i viatge d’anada i tornada. Aquesta ajuda pot complementar-se amb una dotació específica més si hi ha despeses justificades de preparació lingüística, tant la prèvia a Menorca com la que es pugui realitzar en el mateix país de destinació.

 

Requisits

- Complir els requisits d’accés a les FCT, no tenir mòduls pendents.

- Coneixements en llengües estrangeres, preferentment la llengua del país de destí.

- Maduresa personal, capacitat de superació i motivació.

.