HISTÒRIES AMB VALORS

Durant el darrer trimestre, l'assignatura de Valors Ètics a nivell de 3r d'ESO ha girat al voltant d'un projecte de final de curs: la creació d'un video amb un missatge ètic. L'alumnat s'ha ajuntat en grups de 7-8 alumnes i han començat l'experiència creativa des de zero, tot i que sempre han comptat amb l'ajuda del seu professor. Llavors, han anat creant una història amb uns personatges ben definits, la qual han fragmentat en escenes i han bastit amb atrezzo i altres elements de caracterització. A partir d'aquí, han anat filmant les diferents escenes amb els mitjans tècnics que cada grup ha pogut disposar i, finalment, han procedit a l'edició i el muntatge del curt. L'opció d'afegir-hi música ha estat del tot encertada en alguns grups.
    La visualització dels projectes s'ha fet amb el grup classe i, amb l'ajuda d'una graella, cada alumne/a ha avaluat els projectes dels altres companys/es, juntament amb el professor. La veritat és que la gran majoria de projectes són mereixedors d'una bona nota i mostren la sinceritat, l'empatia, la solidaritat i molts altres valors que el nostre alumnat porta a dins i sap manifestar. A tall d'exemple, podeu visualitzar aquí el video que ha tingut millor acollida, resultat de prendre's la feina de manera seriosa i de ser conscient en tot moment del que s'està fent i d'allò que es vol dir.