LEONARDO 2013-2014

DECLARACIÓ DE POLÍTICA DE L'ERASMUS

Declaració de política de l'Erasmus

En la nostra institució educativa s'imparteixen Educació Secundària Obligatòria, Formació Professional Bàsica i Cicles Formatius de Grau Mitjà i Superior. Durant molt de temps, hem estat promovent propostes educatives per facilitar l'intercanvi, la cooperació i la mobilitat dels professors i estudiants entre els sistemes d'educació i formació dels països europeus. Aquestes iniciatives s'han convertit en una referència de qualitat per a la nostra universitat.

Com ja s'explica a l'apartat anterior, la participació en el programa Erasmus+ implica assolir els següents objectius:

 • Millorar la qualitat de la nostra formació professional de nivell bàsic, mitjà i superior i per tant l'experiència dels nostres tècnics.
 • Proporcionar una dimensió Europea a la tasca dels futurs professionals a Menorca, participant i contribuint a l'Espai Europeu d'Educació Superior.
 • Enfortir el sentit de ciutadania global en els professionals, millorant així la cohesió social i el diàleg intercultural a l'illa.
 • Preparar els professionals dels futurs canvis tècnics i organitzatius del seu sector en evolució, afavorint l'intercanvi d'informació rellevant per a la professió.
 • Promoure la implementació d'un desenvolupament energètic sostenible a Menorca, com es fa en altres països europeus amb les tecnologies més avançades.

Creiem fermament en la importància de transmetre a la futura professió dels nostres estudiants una perspectiva europea, com una manera d'aconseguir una millora de la seva capacitat tècnica i professional, de la seva competitivitat, de la seva visió sobre la Unió Europea, així com de la seva competència lingüística. En definitiva, una millora del seu currículum personal i, per tant, de les seves possibilitats d'ocupació. En el seu conjunt, l'experiència d'aquestes estades, el desenvolupament del programa formatiu i el resultat del procés d'avaluació es recolleix en l'informe final de cada projecte.

Les Associacions Empresarials de la zona industrial, com ara PYME i FONGAME, també obtindran un benefici dels resultats d'aquest projecte, ja que tindran la possibilitat de contractar personal més format, capaços de treballar amb tecnologia diferent a la que s'utilitza en general a Menorca. Les empreses i l'institut tenen una estreta relació quan es tracta de la contractació de personal, ja que l'institut proporciona a les empreses professionals ben formats. Aquesta experiència proporciona als participants més bagatge, i li serà reconeguda mitjançant la certificació de l'empresa i el Document de Mobilitat Europass.

La informació completa sobre el desenvolupament i els resultats d'aquestes experiències es publiquen al lloc web de l'institut i al nostre perfil oficial a Facebook. Alhora, la difusió i els resultats es promouen entre els participants i les famílies per mitjà de les xarxes socials (Facebook), i també en els mitjans de comunicació; per exemple: els participants seran benvinguts per la premsa i les autoritats locals, amb la ràdio i entrevistes de televisió locals per explicar la seva experiència, ...etc. També a l'àmbit de l'institut es compartirà amb tot el claustre i amb el consell escolar format per tots els agents socials implicat en l'Educació (Alumnes, professors, pares i mares).

ERASMUS POLICY STATEMENT

 Erasmus Policy Statement

In our educational institution are taught secondary education, undergraduate education and vocational education and training, including both tertiary and first cycle degrees. For a long time, we've been promoting educational proposals to facilitate exchanges, the cooperation and the mobility of our teachers and students among the education and training systems in European countries. These initiatives have become a quality reference for our college.

 In addition to assuming the general objectives of the European Lifelong Learning Program in which since 2006 these initiatives are included, we apply to be able to participate in the Erasmus Program to reach the following aims:

 • To enhance the quality of our higher, medium and basic level vocational training and therefore the expertise of our technicians.

 • To provide a European approach to future professionals in Menorca, participating and contributing to the European area of higher education.

 • To strengthen the sense of global citizenship in the professionals, in order to improve the social cohesion and the intercultural dialogue on the island.

 • To prepare the professionals for future technical and organizational changes in their evolving sector, encouraging the exchange of relevant information  to the profession.

 • To promote the implementation of sustainable energy development in Menorca, as it is done in other European countries with more advanced technologies.

We firmly believe in the importance of conveying to our students a European perspective to their profession as a way of getting an improvement of their technical ability and professional competitivity, of their vision about the European Union, and of their language competence. In short, an improvement of their personal curriculum and, therefore, of their employment possibilities. As a whole, the experience of these placements, the development of the programme and the evaluation process result will be collected in the final report, which will include a widely illustrated feature and the experiences of the implied people: students, teachers, technicians and host partners...

The main points of this final report and the participants' version of the experience will be published in education and social media of the area; for example: in the "Consell escolar"/“School representation” (students', teachers' and parents' representatives who meet in order to discuss school issues), in school staff meetings, other schools, media, etc... with the students as the main characters of this experience.

Industrial and Business Associations of the area, such as PYME and FONGAME will also make a profit of the result of this project, as they will have the possibility to employ better trained people who are able to work with technology different from which is usually used in Menorca. The companies and the high-school have a close relationship when dealing with employing staff, as the high-school provides well-prepared workers to the companies. The participants will increase their hands on experience with the project, and it will be recognized by the company certificate and the Europass Mobility document they get at the end of their placement.

Complete information about the development and results of these experience are published in the high-school website and our official profile on Facebook. At the same time, the diffusion and the results are promoted among the participants and the families by means of social networks (Facebook), and also in the media; for example: the participants will be welcome by the press and local authorities, with radio and local TV interviews to tell their experience,...

PRACTICES AND IMPLEMENTATION IN MENORCA FOR STUDENTS FROM ABROAD

Hosting institution

Our tasks as a hosting institution are:

 • Assign  tasks and responsibilities to participants to match their knowledge, skills, competences and training objectives, and ensure that the appropriate equipment and support is available.
 • To foster understanding of the culture and lifestyle of the host country, helping the incoming students with language training and socializing.
 • To identify a tutor to monitor the participant’s training progress.
 • To provide practical support if required, regarding to accomodation and transport.
 • To check appropriate insurance cover for each participant.

How to apply

During all our school year we are open to receive requests from our European partners for stays in Menorca and to study its feasibility.

Tutors and students from other countries should contact the Mobility Coordinator (Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la., 971 48 02 37).

 

Linguistic trainning

Foreign students will be prepared in our language with the necessary dose of grammar, activity-based literacy practices and conversation, simulating common situations, and a special section for technical terminology, of tools and facilities they will find in the company. We offer the students an intensive course of 10 hours, during the first week of stay in our country. For any language problem, the mobility coordinator is always available to support them even in their free time. However, our school-business relationship is very close and familiar, so the linguistic problems are easily solvable.

.

SOL·LICITAR UNA BECA ERASMUS

QUI POT SOL·LICITAR UNA BECA ERASMUS+?

Programa ERASMUS + KA103 - Alumnes de Grau Superior

Els alumnes dels CFGS que vulguin fer una estada formativa a qualsevol país de la UE, ho han de fer a través de Programa Erasmus+KA103, sempre i quan el seu centre tengui la Carta Europea Erasmus, que és el cas de l’IES Josep Maria Quadrado.

ERASMUS + KA102 - Alumnes de Grau Mitjà i FPB

Aquest va dirigit a alumnes dels CFGM i de FPB que tenen interès en dur a terme una part de les seves pràctiques a l’estranger, sempre i quant hagin superat tots els moduls formatius corresponents als seus estudis.

 

COM I QUAN ES PODEN DEMANAR?

El coordinador de mobilitat s'encarrega de publicar una convocatòria en la web de l'institut, a principi de curs, normalment sobre el mes de novembre, i els estudiants interessats podran presentar la sol·licitud junt amb el seu curriculum i una carta de motivació per poder accedir a alguna beques de les ofertades.

Procés de sel·lecció

Una comissió formada per el tutor d'FCTs, el coordinador de mobilitat, el tutor del curs i el cap d'estudis serà el responsable de fer el procés de sel·lecció en el cas que hi hagin més alumnes que beques ofertades. Segons el cas, es podria fer una prova de nivell d'idioma en anglés. També contarà pel proces de selecció l'expedient acadèmic del curs anterior, la maduressa personal i la disponibilitat de fer un curs de preparació lingüística i cultural.

 Els resultats seràn publicats en la web de l'institut després de 15 dies des del dia de la publicació de la  convocatòria, i els alumnes seleccionats començaran el curs de preparació lingüística i cultural fins el moment de partir cap al pais d'acollida.

 

REQUISITS PER PODER PARTICIPAR

 • Complir els requisits d’accés a les FCT, no tenir mòduls pendents.
 • Coneixements en llengües estrangeres, preferentment la llengua del país de destí.
 • Maduresa personal, capacitat de superació i motivació.

 

DURADA I AJUDA ECONÒMICA

Les estades són de entre 1 i 2 mesos, dins el període de pràctiques en empresa (FCT). Les estades dels alumnes en l'estranger es realitzaran normalment entre març i juny.

La dotació de la beca ve determinada pel cicle formatiu que els alumnes estiguin cursant (perquè condiciona el tipus de beca al que poden optar) i país de destí, de manera que una estada en un país amb un nivell econòmic més alt compta amb una ajuda més gran que si té lloc en d’altres països.

 

POSSIBLES DESTINACIONS

Actualment els nostres socis europeos es troben en Finlàndia (Yÿvaskÿla College), Alemanya (Berufsbildungszentrum am Nord-Ostsee-Kanal) i en Itàlia (Instituto Leonardo da Vinci de Florencia). Tots ells compten amb un gran prestigi por la seua organització en quant a l'estada, búsqueda d'allotjament i búsqueda d'empreses per fer les pràctiques en el país de destí. Ja hem tingut molt bones experiències en anteriors mobilitats.

 

SOL·LICITAR UNA BECA ERASMUS (angles)

2. QUI POT SOL·LICITAR UNA BECA ERASMUS o LEONARDO?

2.1 Programa ERASMUS - Alumnes de Grau Superior

Els alumnes dels CFGS que vulguin fer una estada formativa a qualsevol país de la UE, ho han de fer a través de Programa Erasmus, sempre i quan el seu centre tengui la Carta Europea Erasmus, cas de l’IES Josep Maria Quadrado.

2.2 Programa LEONARDO - Alumnes de Grau Mitjà

Aquest va dirigit a alumnes dels CFGM i de PQPI que tenen interès en dur a terme una part de les seves pràctiques a l’estranger. L'IES Josep Matria Quadrado, gestiona el seu projecte propi des del curs 2013-14.

3. COM I QUAN ES PODEN DEMANAR?

El coordinador de mobilitat s'encarrega de publicar una convocatòria en la web de l'institut, a principi de curs, normalment sobre el mes de novembre, i els estudiants interessats podran presentar la sol·licitud junt amb el seu curriculum per podar accedir a alguna beca de les ofertades.

3.1 Procés de sel·lecció

L'equip docent serà el responsable de fer el procés de sel·lecció en el cas que hi hagin més alumnes que beques ofertades. Segons el cas es podria fer una prova de nivell d'idioma en anglés. També contarà pel proces de seleccio l'expedient acadèmic del curs anterior i maduressa personal i la disponibilitat de fer un curs de preparació lingüística i cultural.

Els resultats seràn publicats en la web de l'institut en 15 dies des del dia de la convocatòria i els alumnes seleccionats començaran el curs de preparació lingüística i cultural fins el moment de partir cap al pais d'acollida.

4. POSSIBLES DESTINACIONS

Actualment els nostres socis europeos es troben en Finlàndia (Yÿvaskÿla College), Alemanya (Berufsbildungszentrum am Nord-Ostsee-Kanal) i en Itàlia (Instituto Leonardo da Vinci de Florencia). Tots ells compten amb un gran prestigi por la seua organització en quant a l'estada, búsqueda d'allotjament i búsqueda d'empreses per fer les pràctiques en el país de destí. Ja hem tingut molt bones experiències en anteriors mobilitats.

.

ABOUT US

The IES Josep Maria Quadrado is a state school located in Ciutadella de Menorca, Balearic Islands, where students are taught secondary education, undergraduate education and vocational training education, including both tertiary and first cycle degrees: Initial Vocational Training Program of  “Manufacturing and assembly”, an Intermediate Vocational Training course “Electromechanical maintenance assembly”, and Higher Vocational Training Course “Maintenance Technician in HVAC-R facilities”. It has a management team of 10 people and a mobility coordinator, responsible for implementing Erasmus+ mobility programs in high school. All courses in our training cycle are detailed in Catalan on our website.

 In the school, we are around 75 teachers and 600 students, and 15 non-teaching staff . This center provides the professional family "Installation and Maintenance" since 1996, and has trained most of the professionals in this family on the island of Menorca.  For a long time, we have been promoting educational proposals to facilitate exchanges, the cooperation and the mobility of our teachers and students among the education and training systems in European countries. These initiatives have become a quality reference for our school.

 Thereby, under the Erasmus+ Program  we want to reach the following aims:

 • To enhance the quality of our higher, medium and basic level vocational training and therefore the expertise of our technicians.

 • To provide a European approach to future professionals in Menorca, participating and contributing to the European area of higher education.

 • To strengthen the sense of global citizenship in the professionals, in order to improve the social cohesion and the intercultural dialogue on the island.

 • To prepare the professionals for future technical and organizational changes in their evolving sector, encouraging the exchange of relevant information  to the profession.

 • To promote the implementation of sustainable energy development in Menorca, as it is done in other European countries with more advanced technologies.

The project aims that students come into contact with new technologies on the professional areas they study, and in an industrial environment very different from what can be found in the Balearic Islands, and especially in Menorca, which is quite limited. The main objective is that students know and assume the reality of the European Labour Market they belong to, and that they become able to remove boundaries and open cultural, social and professional horizons. Another important objective is to promote the development of the students' language skills in a foreign language, especially English. Therefore, the chosen formula is immersion in host countries where the students can cope with a EU language, like Italian, Finnish or German, and offer an attractive technological development in the field of installation and maintenance.

Thanks to the Erasmus charter for our Higher Level Training Course that we applied for we can provide our High Vocational Training students the opportunity to take their two months of their On-the-Job learning period in a foreign country. The mobilities taken in any part of this Erasmus framework are designed for students who are over 18 years, who are enrolled in the 2nd year of the Higher, ,edium or basic Level Training Course.

We also welcome foreign students who want to come to Menorca for their On-the-Job learning period.  We try to do our best on helping them to find a good acommodation and placement. Tutors are also welcome.