Informació sobre la vaga d'estudiants del 18-10-12

          Ciutadella, 17 d'Octubre de 2012

Benvolgudes famílies dels alumnes de l'IES Josep Mª Quadrado:

En motiu de la vaga convocada pels estudiants vos volem aclarar algunes qüestions.

1- L'IES s'ha de regir per les següents normatives:

a) Decret 121/2010 de 10 de desembre (publicat en el BOIB del 23/12/2010) pel qual s'estableixen els drets i els deures dels alumnes i les normes de convivència als centres docents no universitaris sostinguts amb fons públics de les Illes Balears. (VEURE article 14 de l'ANNEX). Aquí teniu l'enllaç a la pàgina on hi ha publicat el decret.

 http://die.caib.es/normativa/html/120/030.html

b) Normativa iterna del centre (justificació de faltes).

2- A partir d'aquestes normes d'obligat compliment, conseqüentment el centre actuarà de la següent manera.

a) D'acord amb l'article 14 del decret tenen dret a fer vaga alumnes que cursin 3r,4t d'ESO, batxillerat i cicles formatius.

b) NO PODEN FER VAGA ALUMNES DE 1r o 2n d'ESO.(El decret no ho permet)

c) Els alumnes poden exercir el seu dret de vaga.

d) El centre es mantindrà neutral a l'hora de manifestar-se sobre les raons de la vaga i del dret a l'exercici d'aquesta.

e) En cap cas el centre autoritza a fer vaga. L'autorització és potestat única dels pares/mares o representants legals dels alumnes.

f) El centre té l'obligació de controlar l'assistència de l'alumnat els dies de vaga de la mateixa manera que en qualsevol altre dia.

g) L'alumnat que exerceixi el dret a vaga serà únicament aquell que el pare o la mare hagi donat permís per fer-la i estiguin en les condicions de fer-la.

g) El pare o la mare que hagi autoritzat al seu/seva fill/filla a fer vaga tindrà l'obligació de justificar la falta d'assistència al tutor/a en les condicions i terminis habituals a l'hora de justificar faltes.

Atentament, l'equip directiu.

.

ELECCIONS ALS CONSELLS ESCOLARS

Vos informam que aquest curs escolar 2012-13 hi ha eleccions al Consell Escolar. Haurem de renovar la meitat del professorat, un representant dels pares/mares i un representant de l'alumnat. Vos anirem informant del calendari del procés:

Reunió junta electoral del 7/11/12:

1r) Candidats pares i mares: s'accepta l'única candidatura presentada. La senyora Bienvenida Febrer Pons serà la nova representant dels pares i mares.

2n) Candidats alumnat: s'han presentat dues candidatures. Martí Gener Marquès (3rESO) i Reuben Vinnie (4tESO). Les eleccions seran el 27/11/12

3r) Candidats professorat: s'han presentat sis candidatures. Avel·lí Capó Casasnovas, Lourdes Cortés López, Llucia Mercadal García, Damià Moll Pons, Montserrat Rosselló Martí i Damià Sansaloni Pons. Les eleccions seran el 28/11/12

 dibujo-voto-urna
.

REUNIONS PARES I MARES

Benvolgudes famílies: al llarg d'aquest mes d'octubre celebrarem les reunions informatives dels nivells d'ESO i Batxiller, amb el següents horaris:

  • 1r i 2n d'ESO: dimarts 9 a les 20'00h a les aules de grup.
  • 3r  d'ESO: dimarts 9 a les 20'15h  a la sala multifuncional.
  • 4t  d'ESO: dimarts 9 a les 20'15h al teatre.
  • Mòduls Voluntaris: dimarts 9 a les  20'15h a l'aula 15.
  • 1r  BATX: dimecres 10 a les 20'15h al teatre.
  • 2n BATX: dimecres 10 a les 20'15h  a les aules de grup
  • 1r i 2n de GRAU MITJÀ: dilluns 22 a les 20'15h a l'aula CF1
.

Hble. Sr. Conseller d’Educació, Cultura i Universitats

Honorable Senyor,

El Claustre de Professors de l’IES Josep Maria Quadrado de Ciutadella de Menorca, fent ús de les seves competències a l’hora d’analitzar i avaluar els aspectes docents  de la memòria del curs 2011-12 i els criteris pedagògics i organitzatius per a l’elaboració d’horaris de professorat i l’organització general per al proper curs 2012-13, vol fer-vos arribar, amb tot el respecte però amb igual fermesa, el seu malestar i la seva preocupació per molts aspectes del funcionament del vostre departament durant aquest curs i, en especial, per com s’ha dut a terme l’organització del curs vinent.

Som perfectament conscients de la precària situació econòmica general i de com aquesta circumstància afecta el funcionament de totes les administracions públiques, inclosa l’educativa. Sabem que cal maximitzar els recursos disponibles i adoptar mesures d’estalvi allà on això sigui possible, la qual cosa implica també sacrificis personals i col·lectius. El que no ens sembla acceptable és que tot això es faci des de la improvisació i sense mesurar-ne les conseqüències que, al nostre parer, suposaran un retrocés de dècades en el funcionament del sistema educatiu públic de les Balears. A Menorca, en concret, la reducció de personal a Secundària és equivalent al tancament d’un centre com el nostre. Ens solidaritzam amb tots els companys i companyes de les Illes que perdran la feina o que seran desplaçats per mor d’aquesta situació.

.

Llegeix més...