Curs de formació específic per a l’accés als cicles formatius de grau superior de formació professional

1. El curs de formació específic per a l’accés als cicles formatius de grau superior està adreçat a les persones que tenen un títol de Tècnic de formació professional
2. Les persones que poden realitzar aquest curs de formació específic només poden accedir als cicles formatius de grau superior de la mateixa família professional que la família del títol de Tècnic de formació professional que aportin.
3. Centre autoritzat a Menorca : IES Pasqual Calbó i Caldés (Maó).
4. Termini de presentació de la sol•licitud:  els dies 14 a 19 de febrer de 2013, ambdós inclosos.
5. Durada del Curs 434 hores,   31 hores setmanals.
                  Llengua castellana: 140 hores
                  Llengua catalana: 140 hores
                  Llengua estrangera (anglès): 140 hores
                  Tutoria: 14 hores
6. El curs ha de començar el dia 5 de març de 2013 i ha d’acabar el dia 21 de juny de 2013

7. Documentació a presentar:
        a) Sol•licitud
        b) Document oficial d’identificació ( DNI, NIF , Passaport ...)
        c) Títol de Tècnic  de cicle formatiu de grau mitjà o certificat acadèmic oficial que acredita que la persona interessada ha superat un cicle formatiu de grau mitjà. Amb la nota mitjana.
       d) Declaració jurada que indiqui que, en el moment de sol•licitar la plaça no es té cap titulació o requisit que permet l’accés directe als cicles formatius de grau superior
       e) Les persones amb una discapacitat el dictamen d’escolarització emès pels equips d’orientació educativa   i ....


Mes informació:  
BOIB curs específic 2012-2013.

Direcció general de FP

.