COMENIUS: RECEPCIÓ A MENORCA

El projecte es va desenvolupar del dia 5 al 9 octubre. Vam rebre la visita de tres instituts procedents de la Rep Txeca, Polònia i Turquia. L'objectiu d'aquest projecte es treballar amb els nostres alumnes per tal que prenguin conciència de les necessitats d'aquells altres alumnes que no són com ells, bé per minusvàlues físiques, psíquiques, motores, sensorials, econòmiques o dificultats d'integració per desconeixement de la nostra llengua. La nostra és una escola inclusiva però l'objectiu final és que també ho sigui la nostra societat. Per tant, hem de superar la distinció entre actors i receptors. Així doncs, els alumnes que ens han visitat formen part de grups previament sensibilitzats i aquí han compartit uns dies de feina amb diferents alumnes que són atesos pel Departament d'Orientació del nostre institut. Aquest projecte s'anomena "A friend in need is a friend indeed" i efectivament han pogut comprovar com la col·laboració és la millor eina per rompre les barreres i construir la integració. Durant cada dia de projecte hem treballat amb els diferents grups  que pertanyen a programes específics: alumnes de l'aula ASCE (aula substitutòria per alumnes amb greus deficiències), alumnes del programa PQPI (programa de qualificació profesional inicial), alumnes de Diversificació i aquells que reben suport i reforç ( els alumnes del programa PALIC d'integració lingüística ja van col·laborar en una altre encontre). Vam dissenyar activitats per compartir el temps lectiu i entendre que els diferents ritmes o nivells d'aprenentatge no són motiu per discriminar els nostres companys, que tots som petites peces i no podem deixar de banda cap company perque sense ell, el puzzle no seria complert.
.