NOU HORARI PRESENCIAL ALUMNAT 4t ESO

Tal com s’ha vingut explicant a l’alumnat aquests dies, hem engegat un nou sistema de presencialitat al centre, amb un sistema de torns rotatius, a on l’assistència al centre serà diària per a tot l’alumnat, estigui o no “en rotació”.

Cada alumne/a té un nombre de rotació assignat i, durant una sèrie de dies al llarg del curs, no podrà assistir de forma presencial a les matèries en que hi ha més de 21 alumnes en l’aula. En cas d’estar “en rotació”, l’alumne cursarà la matèria des d’un altre espai del centre.

En cas que un alumne/a es trobi en torn de rotació, haurà d’assistir a la biblioteca o altre espai que es disposarà, i haurà de dur a terme les tasques de la matèria que en aquell moment s’estigui cursant i que el professorat li facilitarà. L’alumnat serà atès pel professorat del centre.

El llistat d’alumnes en rotació també inclou un nombre que designa l’ordre de rotació (columna “ordre” en el llistat). Aquesta dada servirà per establir el torn d’assistència a l’aula en cas que qualque alumne/a del grup no assisteixi per causes de força major (viatge, malaltia, etc.).

Les sessions afectades per la rotació són:

  • Llengua Castellana
  • Llengua Catalana
  • Geografia i Història
  • Valors Ètics
  • Tutoria
  • Guàries de grup

En la resta de matèries es pot garantir un nombre inferior d’alumnes i, per tant, es podran cursar de forma presencial per tot l’alumnat. Aquestes matèries són:

  • Matèries específiques i/o troncals (economia, tecnologia, IAE, física i química, etc.)
  • Matemàtiques
  • Anglès*
  • Educació física*

*Aquestes matèries es desdoblen, mantenint la presencialitat de l’alumnat

Els horaris de grup, així com llistats dels torns de rotació, dates i calendari dels torns es poden descarregar en els següents enllaços:

Horaris de grup

Dies de torn rotatiu

Llistat d’alumnat amb torn de rotació i ordre

Calendari de torns de rotació

Blocs de matèries troncals (optatives)

 pdf