PROCEDIMENT DE REVISIÓ DELS EXÀMENS DE LA PBAU

Es podrà sol·licitar per UIBdigital a la Comissió Organitzadora la revisió de la qualificació obtinguda en un o diversos exàmens de la PBAU.

El termini de presentació de les sol·licituds serà de tres dies hàbils, comptats a partir de la data de publicació dels resultats provisionals.

Els exàmens seran revisats en el termini màxim de cinc dies hàbils, comptats a partir de la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds de revisió.
Els estudiants que sol·liciten revisió de l’examen han de saber que la qualificació final pot ser més baixa que les inicialment atorgades.

  1. Els exàmens sobre els quals s’hagi presentat una sol·licitud de revisió s’assignaran a un segon corrector diferent del primer que va corregir l’examen.
  2. Aquest segon corrector revisarà en primer lloc si hi ha qualque error material; en aquest cas s’esmenarà l’error.
  3. Si no hi ha error material*, aleshores es procedirà a fer una segona correcció:
    1. Si la diferència entre la primera qualificació i la segona és menor de dos punts, la qualificació final de l’examen serà la mitjana aritmètica de les dues qualificacions obtingudes en les dues correccions.
    2. Si la diferència entre la primera qualificació i la segona és igual o superior a dos punts, aleshores es farà una tercera correcció, i la qualificació final serà la mitjana aritmètica de les tres qualificacions.

Les qualificacions finals substitueixen les primeres i, per tant, poden ser iguals, més baixes o més altes que les inicialment atorgades.
 
*Es considera un error material qualsevol de les següents circumstàncies:

  1. Hi ha exercicis de l’examen que no s’han corregit (o s’han corregit parcialment).
  2. No s’han sumat tots els punts de tots els exercicis o la suma no és correcta.
  3. S’ha enregistrat erròniament la suma de l’examen.

L’error material pot ser favorable o desfavorable.